REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW „PAN VOUCHER”

 

§1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania umów na odległość pomiędzy Partnerem a Kupującym na zakup Voucherów dostępnych na Stronie sprzedażowej wygenerowanej na Platformie. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin jest  regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020. 344 z późn. zm.)

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony sprzedażowej, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i zapoznanie się z treścią Regulaminu. 

§2.DEFINICJE

1. Kupujący - każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której ustawa przyznaje zdolność́ prawna, która dokonuje zakupu Vouchera uprawniającego do skorzystania z usługi świadczonej przez Partnera. 

2. Konsument - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dokonująca z Partnerem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego należy stosować odpowiednio do Konsumenta.

3. Partner - podmiot dokonujący sprzedaży Vouchera uprawniającego Kupującego do skorzystania z usługi świadczonej przez Partnera w obiekcie usługowym. Dane rejestrowe: „Auto Klinika” Roman Ślusarz ul. Klaśnieńska 14, 32-020 Wieliczka NIP 6832007990 REGON: 122572319, dane kontaktowe do Partnera widoczne są na Stronie sprzedażowej.

4. Voucher - potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy Kupującym a  Partnerem, w określonym lub do określonego terminie wskazanego na Stronie sprzedażowej i na Voucherze, w godzinach i datach otwarcia obiektu usługowego, po uprzedniej rezerwacji terminu o ile jest to wyraźnie wskazane podczas zakupu Vouchera. Voucher uprawnia do skorzystania z usługi przez jedną osobę, chyba, że co innego wynika z informacji wskazanej podczas Zamówienia.

5. Zamówienie - oświadczenie woli Konsumenta o zawarciu umowy o świadczenie usług na odległość́ w przedmiocie nabycia Vouchera za pośrednictwem Strony sprzedażowej, określające rodzaj i liczbę Voucherów.

6. System płatności online – internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Kupującym a Partnerem, prowadzony przez PAYPRO S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 

7. Strona sprzedażowa - strona internetowa dostępna pod spersonalizowanym adresem URL wygenerowanym dla konkretnego Partnera umożliwiająca nabycie Vouchera przez Kupującego,

8. Platforma - internetowa platforma dostępna pod adresem www.panvoucher.pl. Platforma umożliwia obsługę procesu zawierania umów sprzedaży Voucherów między Partnerem a Kupującym, 

9. Regulamin Partnera – regulamin konkretnej usługi Partnera ustanowiony przez Partnera.

10. Pan Voucher - Inwestujemy.com.pl S.C., ul.Królewska 65A/1 Kraków, 30-081 Kraków, NIP: 6772372348

11. Polityka prywatności - integralna część Regulaminu regulująca zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących dostępna pod adresem internetowym wskazanym na Stronie sprzedażowej.

§3. ZASADY NABYCIA VOUCHERA

1. Partner świadczy drogą elektroniczną usługi związane z umożliwieniem Kupującemu zapoznanie się z ofertą Partnera, nabycia Vouchera i przesłania Kupującemu potwierdzenia złożenia skutecznego Zamówienia wraz z Voucherem na wskazany w Zamówieniu adres mailowy.

2. W celu złożenia skutecznego Zamówienia należy dokonać́ wyboru Vouchera dostępnego na Stronie sprzedażowej wybranego Partnera, określić jego ilość́, dodatkowe parametry wymagane w formularzu, zaakceptować́ niniejszy Regulamin, Politykę prywatności stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu oraz Regulamin Partnera o ile został wskazany podczas zakupu. Kupujący ma możliwość ukrycia ceny Vouchera jak również umieszczenia spersonalizowanego tekstu widniejącego na Voucherze. W celu realizacji Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizacje, które są wskazane na Stronie sprzedażowej jako pola wymagane.

3. Całkowita wartość́ Zamówienia i ostateczna cena Zamówienia znajdują się w podsumowaniu płatności i są dostępne dla Kupującego przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. Cena Zamówienia jest kwotą brutto zawierającą podatek VAT.  

4. Po kliknięciu w przycisk „Kup" nastąpi przekierowanie Kupującego do Systemu płatności online celem dokonania zapłaty za Zamówienie.

5. W momencie przekierowania Kupującego do Systemu płatności internetowej, Kupujący ma 15 minut na zainicjowanie zapłaty za Zamówienie i 15 minut na skuteczne uiszczenie zapłaty i jej odnotowanie przez System płatności online. Jeśli System płatności online nie odnotuje do tego czasu płatności, rezerwacja zamówionego Vouchera przepada , a jeśli pieniądze wpłyną po tym czasie, zostaną automatycznie zwrócone do Kupującego. W celu ponownego zamówienia Vouchera należy wypełnić́ na nowo formularz Zamówienia i wykonać́ płatności.

6. Kupujący, który dokona skutecznego Zamówienia, zawiera umowę o świadczenie usługi wskazanej w Voucherze. Kupujący otrzyma Voucher w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia na adres e-mail podany w formularzu Strony sprzedażowej. Voucher stanowi dowód zakupu usługi świadczonej przez Partnera.

7. Partner spełnia świadczenie usługi określonej w Voucherze w terminie i na warunkach oznaczonych na Stronie sprzedażowej i Voucherze, a także na warunkach Regulaminu Partnera, o ile Regulamin Partnera został wskazany podczas Zamówienia.

8. W przypadku podania błędnych danych przy Zamówieniu, Kupujący może zgłosić chęć ich zmiany poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres Partnera , wskazany na Stronie sprzedażowej. Partner nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych.

§4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku,  gdy Voucher nie został wykorzystany lub data realizacji Vouchera nie została przekroczona, Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od dnia złożenia skutecznego Zamówienia, zawiadamiając o tym Partnera pisemnie poprzez wiadomość́ e-mail na adres Partnera wskazany na Stronie sprzedażowej. Zgłoszenie powinno zawierać́ Voucher, który jest przedmiotem zwrotu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi.

3. O ile zwrot jest możliwy, zwrot płatności dla Kupującego jest dokonywany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, droga elektroniczna przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument do zakupu Vouchera.

4. Partner ma prawo wypowiedzieć́ umowę, wskazując ważną przyczynę. W tym celu niezwłocznie pisemnie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie na adres email, który został użyty podczas Zamówienia i zaproponuje zamianę na równoważna usługę lub zwrot pieniędzy. O ile Kupujący nie zgodzi się na zamianę, Partner zwróci w terminie 7 dni od poinformowania Konsumenta o rozwiązaniu umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące Vouchera, której dotyczy umowa.

§5. REKLAMACJE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów związanych z zakupem Vouchera, Kupujący  może skontaktować się z Partnerem wysyłając elektronicznie wiadomość na adres Partnera wskazany na Stronie sprzedażowej.

2. Każdemu Kupującemu  przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej oferowanego przez Partnera Vouchera.

3. Reklamacje można składać elektronicznie na adres mailowy  Partnera lub pisemnie na adres siedziby Partnera wskazany na Stronie sprzedażowej.

4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do korespondencji Kupującego, wskazanie jakie działanie lub zaniechanie jest przedmiotem reklamacji, a także żądanie reklamacji.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w zależności od formy, w jakiej reklamacja została złożona) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Partnera. 

§6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość dochodzenia  swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl_pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może w szczególności zwrócić się:

2.1. do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2.2. do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36  ustawy  z  dnia  15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

2.3. do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów).

3. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Informacje na temat usług Partnera, ilości dostępnych Voucherów, ceny i formy płatności są określane przez Partnera.

2. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za wzajemne zobowiązania Partnera i Kupującego wynikające z zawartej między nimi umowy sprzedaży.

3. W przypadku, gdy Partner zaprzestanie sprzedaży Voucherów za pośrednictwem Strony sprzedażowej Pan Voucher nie gwarantuje, iż dostarczy Voucher wszystkim Kupującym, którzy dokonali płatności. W takim przypadku, gdy Kupujący zapłacił za Voucher, Partner dokona zwrotu wszelkich dokonanych przez niego płatności.

4. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Kupujących i Konsumentów w ramach Platformy ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów, jak również za następstwa wszelkich czynności i działań podjętych przez Kupujących oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery sprzedawane przez Partnera, możliwość sprzedaży Voucherów, możliwość regulowania przez Kupujących płatności.

5. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Konsumentów i Kupujących.

6. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z zakupionego za pośrednictwem Platformy Vouchera tj. zmiana terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów. Za przekazanie tych informacji Kupującemu odpowiedzialny jest Partner.

7. Jeśli zakup Vouchera wymaga podania danych osobowych osób, które będą uprawnione do jego wykorzystania, Partner zobowiązany jest do uzyskania zgód tych osób na przekazanie ich danych osobowych. Pan Voucher nie ponosi odpowiedzialności za brak zgód tych osób na udostępnienie ich danych osobowych. 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uznanie poszczególnych postanowień́ niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź́ nieskuteczne nie wpływa na ważność́, czy skuteczność́ pozostałych postanowień́ Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia całego niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o prawach konsumenta.

3. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i umieszczenia na Stronie sprzedażowej. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do umów zawartych przed zmiana Regulaminu.

4. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. Wybór prawa obcego nie pozbawia Kupującego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Partnera chyba, że stroną zawartej umowy jest Konsument.

6. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.